Hírek

Események

2012


Közlemény

JOGVÉDELEM

Rendünk jelvényeinek levédése megtörtént a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál.
Ez alapján rendünk jelvényeit illetéktelenek nem viselhetik, nem sokszorosíthatják!
Rendi jelvényeinkkel való minden visszaélést jogi úton fogunk megakadályozni.


SZENT LÁSZLÓ TÁRSASÁG (1861) és REND Hivatalos közleménye:
A német "Heilige Ladislaus Orden e.V." egyesülettel Rendünk semmiféle kapcsolatban nem áll. Ennek a szervezetnek vezetői, németországi és Magyarországról csatlakozott tagjai nem tartoznak rendünkhöz. A fenti szervezet tagjai a Szent László Társaság (1861) és Rend jelvényeit, szimbólumait nem viselhetik!


Ez a német egyesület nem volt és jelenleg sem azonos az 1861-ben alapított Szent László Társulattal majd a későbbi Szent László Társasággal és a jelenlegi Szent László Társaság (1861) és Rend-el! E német egyesület alapítási éve 2003, nem pedig 1861 mint azt honlapjukon állítják!  Ezek egyes bulvárlapokban megjelent nyilatkozataikért nem vállalunk felelőséget.
Az egyesület honlapján a "tagok" között, rendünk tagjai is szerepelnek akik nevük feltüntetéséhez nem adtak engedélyt, nem járultak hozzá, ill. nevük törlését írásban kérték! Ők ehhez a németországi egyesülethez soha nem tartoztak!


SZENT LÁSZLÓ TÁRSASÁG (1861) és REND Hivatalos közleménye:
A Szent László Társaság (1861) és Rend visszavonja az "Ordó Militaris Teutonicus" szervezet tagjainak adott kitüntetéseket és "tiszteletbeli" címet. Az erről kiadott oklevelek érvényüket vesztették! A fenti OMT tagjai nem viselhetik rendi jelvényeinket, valamint nem nevezhetik magukat az eredeti Szent László Társaság (1861) és Rend tiszteletbeli tagjának!
Az ugyancsak német egyesület "Ordo Militaris Teutonicus" mely néhány tagból áll, nem azonos a Szentföldön a III. keresztes hadjárat idején 1198-ban alapított Deutsche Orden - Ordo Teutonicus - OT -vel. Míg az OMT minegy 10 éves, addig a Német Lovagrend, amely ma is működik, több évszázados múltra tekinthet vissza.

logo2010 január

Főkapitányi közlemény

Rendünk jövőjének biztosítása.

Négy Földrészt átölelő rendi szervezetünk alapjait, jogait és kötelességeit az 1863-ban kapott Pápai Bréve szabályozza. Erre támaszkodva végezzük immár 150 éve áldozatos, jótékonysági és korszerű „lovagi” kötelességeinket. Rendünk tisztségviselői ebben a szellemben vezették Rendünket és tagjaink ennek fontosságát magukévá téve adományaikkal és tetteikkel járultak hozzá Szabályzatunk V.fejezetében előírt céljainkhoz. A Kárpát-Medence és Szülőhazánk társadalmi helyzete, valamint a XX. Század nagy népvándorlása által okozott szétszóródottságunk, komoly akadályokat gördített zavartalan működésünk útjába. Szükségét láttuk, hogy céljaink, munkánk megszilárdítására való tekintettel Magyarországon a helyi viszonyoknak megfelelő jogi alapokat kell megteremteni. Ehhez vitéz Bozó József széktartó és jogtanácsosai „Szent László katonai lovagrend (1861)” néven bejegyzést eszközöltek az állami hatóságoknál. Ez a Magyarországon bejegyzett egyedüli szervezet, melyet a Föld minden részén működő Szent László Társaság(1861) és Rend elismer és érdekeit egyedül képviseli Magyarországon, Európában és a többi földrészeken. Nagy névadó lovagkirályunk, Szent László segítségében bízva, látjuk ezzel Rendünk jövőjét biztosítva az elkövetkezendő évszázadokban. – Kérem a törzstartókat és széktartókat, ezt tudomásul venni és ezentúl ennek szellemében intézni Rendünk ügyeit.

Goór György főkapitány
2010 őszén

logo2010 ősze


Hírek

Zászlóadományozás
 

A tavaly megalakult Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj "Hadik András" százada részére, rendünk  századzászlót adományozott.

A zászló ünnepélyes átadására 2012 március 13.-án a Zrinyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen került sor. Rendi küldöttségünk vitéz Bozó József széktartó, vitéz Erdélyi-Takács István h. széktartó és Dr. Polgár Károly zászlótiszt vezetésével résztvett az egyetem dísztermében megrendezett ünnepi állománygyűlésen.
Az állománygyűlést követően a zászlóalj felsorakozott az alakulótéren. Itt v. Bozó József szt. rendünk nevében a következő szavak kíséretében adta át az ajándék zászlót:
"Örnagy Úr, ezt a zászlót átadom, őrizzék és vigyázzák a zászló becsületét!"
Válasz: "A zászló becsületét eskünkhöz híven megőrizzük."

Ezután a tábori lelkész beszentelte a zászlót, majd  v. Bozó József szt. és v. Erdélyi-Takács István h.szt. szóltak az alakulat tiszti növendékeihez. A zászlóalj díszmenettel köszönte meg a rendünk által adományozott zászlót.

A fogadás alkalmával v. Bozó József szt. Szent László ezüst emlékérmeket adott át a zászlóalj parancsnokának a törszfőnöknek, a századparancsnoknak és a tábori lelkésznek.
Ezzel az adománnyal  a  HM tisztképzésének egyik legfontosabb alakulatával vettük fel a kapcsolatot melyet a jövőben is ápolni szeretnénk.

Rendi küldöttségünk az emelvényen.Felkészülés a zászló átadására. Rendi küldöttségünk az ünnepi állománygyűlésen. vitéz Bozó József széktartó átadja rendünk adományát Zászlóátadás
Zászlóátadás vitéz Erdélyi-Takács István h.szt. átadja rendünk üdvözletét a Ludovika Zászlóaljnak a zászlóátadás alkalmából. vitéz Erdélyi-Takács István h.szt. szól a díszszázadhoz.


Emlékmise április 10-én.

Rendi küldöttség vett részt a  belvárosi templomban, a két éve lezuhant Kacsinszki vezette lengyel kormánydelegáció emlékére tartott gyászmisén.
A színültig megtelt templomban a magyar hívek mellett jelen volt a lengyel nagykövetség főkonzulnője, valamint számos hazánkban élő lengyel katolikus. A Szent László Társaság (1861) és Rend négytagú küldöttségét v. Bozó József szt. vezette.

A gyászmise végén a lengyel konzulasszony külön köszönetet mondott a széktartó úrnak, hogy jelenlétükkel megtisztelték az elhunytak emlékét.

Emlékmise április 10-én.


Koszorúzás felsőpetényben
 
Május elsején rendezte a Mindszenti Alapítvány, Mindszenti József hercegprímás születésének 120 évfordulója alkalmából Felsőpetényben az ünnepséget melyre rendünk is meghívást kapott. Az istentiszteletet a váci kanonok és a helyi blébános tartották, több egyházi személyiség részvétele mellett. A Történelmi Vitézi Rend, a Horthy Miklós Társaság és más szervezetek mellett rendünket vitéz Imre László h.fkp. és vitéz Bozó József szektartó képviselték.
A szentmisét követően a résztvevők a közeli Almásy kastélyhoz vonultak. A kastély falán elhelyezett Mindszenti emléktáblát megkoszorúzták a megjelent szervezetek. A kommunista rezsim itt tartotta fogva a bíborost, aki 1956 októberében szabadult fogságából.

Gyülekezés a kápolnában.

Érkezik a Szentkorona, a Jogar és az országalma. V. Bozó József szt. és v. Imre László h.fkp. a Szentmisén. Szentmise Mindszentiért.

Az Almásy kastély ahol a Bíborost fogva tartották. A koszorúzás Díszőrség az emléktáblánál.

lapteteje


Szent László kultúrális programok

Május 5.-én a budapesti Szent László templomok közül a kőbányait látogattuk meg. A templom plébánosa beszélt a templom történetéről és bemutatta a csodaszép Zsolnai remekműveket, az oltárokat, keresztelőkutat. Budapest legmagasabb tornyával, mely több mint 80 m, és a világon egyedülálló Zsolnai műtárgyakkal büszkélkedhet a Szent Lászlóról elnevezett kőbányai katolikus templom. A homlokzattal szemben Szent László lovagkirály szobra áll. A templomlátogatás után együtt ebédelt, kellemes hangulatban a társaság. Az ősz folyamán, szintén egy Budapest területén található másik Szent László templomot fogunk megtekinteni.

A plébános ismerteti a templom történetétCsoportkép a templom előtt.

  A zsolnai főoltár, középen Szent László képe. A keresztelő kút, mely szintén zsolnai porcelánból készült. Szent László a védőszent. a Szószék

  A templombelső Szent László templom Kőbányán, előtte a lovagkirály szobra.


Rendi küldöttség Esztergomban

 
 
 
Rendünk meghívást kapott az Aranysarkantyús lovagrendtől a június 9.-én szombaton megrendezett avatási ünnepségre. A szertartásra az idén is az esztergomi Ferencesek templomában került sor, melyen vitéz Bozó József széktartó, vitéz Erdélyi-Takács István h.széktartó, Kázmér Sándor és Abendschein Gábor rendtársak képviselték rendünket. A bevonulást csoportunk kezdte a zászlóval.
Az avatást követően a szép számú résztvevő átvonult a közeli szálloda dísztemébe ahol fogadáson vettek részt. Az est során v. Bozó József szt., v. Erdélyi-Takács István h.szt.-val átadták rendünk ajándékát a Szent László ezüst emlékérmet Habsburg Sándor királyi hercegnek akit az esemény során iktatták be rendi hivatalába. Nemes Bárdossy Péternek a kér rend közötti együtműködés elősegítéséért a Szent László Jubileumi Keresztet és emlékérmet adtak át. Az eseményen többek között a portugál St. Teotonio rend is képviselte magát.

Bevonulás a szertartáshoz. Rendi zászlónk a Szentmise alatt. A részvevők vendégek egy csoportja

 Csoportkép az avatás után.

A kitüntetés és emlékérem átadása. vitéz Erdélyi-Takács István h.szt., Bárdossy Péter, v. Bozó József szt. és Lang József. v. Erdélyi-Takács István h.szt. átadja a Szent László Emlékérmet Habsburg Sándor királyi hercegnek. v. Bozó József az Emlékérmet adja át.

 

lapteteje


Beszámoló a montreáli ünnepélyről
 

Siket György jelenlegi Quebec-i széktartó meghívására, 2012 június 3-án tartottuk meg évi összejövetelünket melynek keretén belül, új rendtársunk lett Szép József, és lovagkereszttel lett kitüntetve Id. Kocsis Ferenc.

Siket György bevezető szavai után a szertartást Msgr. Jegyud Adalbert folytatta, Szent László életéről és tetteiről szóló kedves beszédével.  Azután megálldotta az új jelvényeket, és az összegyült résztvevőket.  Az áldást követően Szép József, ujonnan felavatott lovag, átvette a csillag keresztet, úgysmint Id. Kocsis Ferenc a lovagkeresztet, és az ezekkel járó okleveleket.

A gratulációk, fényképezés után Siket György rövid beszámolója következett, az elmúlt év eseményeiről, és egyben buzdított minden Szent László Rend tagját, hogy továbbra is kitartással legyünk és támogassuk a Rend nemes céljait. 

Imával fejeztük be az összejövetelünket, de még maradtunk egy ideig a Deák teremben, egy kedves baráti beszélgetésre.Csoportkép

Köszönet jár Siketné Holica Katalinnak aki erre az alkalomra is izlésesen előkészítette a fínom harapnivalót.  Reméljük, hogy a jövőben többen tudunk résztvenni ezen a kedves találkozón.

„Szent László segíts!”

Kelt: Montreal 2012 június 21.
Pelikán Anikó Rendtárs.  

 

lapteteje


Rendi gyűlés
 
 
Június 15.-én pénteken tartottuk az avatás előtti rendi gyűlést a Centrál kávéházban. Itt szép számmal gyűltek össze a rendtagok. Jelen volt Baka Károly VRNT kanadai törzsszéktartó, Honfy János Dél-Amerika-i tözsszéktartó, v. Érczhegyi István Európa-i törzsszéktartó, v. Bozó József magyarországi széktartó, v. Erdélyi-Takács István h. széktartó, Dr, Polgár Károly zászlótiszt, v. Thurzó Frigyes tb. szt. és v. Imre László h.főkapitány, fszt. Rendtársaink jöttek Ausztriából, Ausztráliából, Dél Amerikából, és Magyarországról.
A gyűlés egyben Káptalani gyűlés is volt mivel a Káptalan tagjainak többsége jelen volt.
v. Bozó József szt., házigazda megnyitó beszámolója után v. Imre László h.fkp. átadta Goór György főkapitány üdvözletét, majd beszámolt a rend helyzetéről és a másnapi avatási ünnepség menetéről.
A gyűlés alatt felolvastuk v. Serényi Istvánnal Bécsben készített, életútjáról szóló interjú, újságban megjelent cikkét.
Az avatásra felterjesztettek bemutatkozása után, kötetlen beszélgetésben ismerkedtek egymással az eddig csak telefonon vagy e-mailben kapcsolatot tartó tisztségviselők, rendtársak. A kellemes, barátias légkörben lefolyt gyűlés után még többen együtt maradtak és közösen vacsoráztak.

Rendi tisztségviselők a gyűlés előtt. v. Bozó József szt. kiosztja a főkapitányi körlevelet. v. Káplán György beszámolóját tartja A gyűlés szünetében. Csoportkép a gyűlés után..

 

lapteteje


Rendünk avatási ünnepsége.

 
Június 16.-án a budai Pesthidegkút - Ófalú kat. templomában megrendezésre kerülő avatási ünnepséghez már a reggeli órákban gyülekeztek a rendtagok, vendégek és hozzátartozók.
10 óra után a rendi zászló és avatópallós vezetésével felvonultunk a templom kertjében felállított Hösök szobrához. Itt egy rövid bevezető után megkoszorúztuk az emlékművet. Zárt menetben vonultunk a templom bejáratához, ahonnan a tisztségviselők helyeikhez vezették a vendégeket, köztük a Történelmi Vitézi Rend főkapitányát v. Hunyadi Lászlót és küldöttségét, az Aranysarkantyús rend küldöttségét, Dr. Éva Maria Barkit, a Ludovika Zászlóalj parancsnok helyettesét Benedek Zoltán alezredest.
Miután a vendégek, hozzátartozók és rendtagok a helyeiken ültek, bevonult rendünk és a Vitézi Rend zászlóinak vezetésével a Káptalan, majd kezdetét vette a szentmise.
Az avatási ceremóniát v. Erdélyi-Takács István h. szt. vezette. A már jól begyakorolt protokoll szerint rendünk főkapitányának nevében, v. Imre László h.fkp Szent László lovagjává avatta a magyarországi és Dél-Amerikából érkezett jelölteket. Az avatási aktusnál Honfi János Dél-Amerikai törzsszéktartó is segédkezett. Az avatást lovagkeresztes rangemelések követték majd Baka Károly tszt. vette át a Szentkoronával ékesített Szent László Érdem Érmének ezüst fokozatát. v. Bozó József szt. a Szent László Érdem Érem ezüst fokozatát vehette át. v. Erdélyi-Takács István h.szt. felolvasta Dr. v. Hertelendy Ádám Tenerifén élő rendtársunk üdvözletét.
Az avatási szertartást követően a templom melletti női rendház kertjében és termében fogadáson vettünk részt. Itt Dr. Éva Maria Barki  nemzetközi jogász asszony Bécsből,  egy rendkívül érdekes beszámolót tartott a külföldi sajtó egy részének Magyarország és annak kormánya elleni támadásairól és ennek hátteréről.
A kellemes együttlét és a baráti beszélgetés még a késő délutáni órákig tartott. Köszönet jár a plébános Úrnak és a kedves nővéreknek a rendezvényünk sikeréhez kifejtett segítőkészségükért.

 

Avatás

Gyülekezés a koszorúzáshoz. Vonulás a templomhoz. A zászlók bevonulása a templomba.

  Kezdődik a Szentmise. Kezdődik a Szentmise. A Szentmise.

V. Bozó József szt. segédkezik a szertartásban. v. Bozó József szt. felolvassa az avatási esküt. A köpenyek feladása eskütétel után.

  vitéz Érczhegyi István európai törzsszéktartó segégkezik a köpeny feladásánál. v. Imre László h. fkp. felavatja az új lovagot. Az avatási szertartás.

  Rangemelés. Rangemelés. v. Érczhegyi István európai törzsszéktartó gratulál v, Bozó József széktartónak kitüntetéséhez.

  a főkapitány helyettes átadja Dr. Suba János h. alezredesnek a Jubileumi Hűségkeresztet. A jubileumi Hűségkereszt átadása a Ludovika Zászlóalj parancsnok helyettesének. A Szentmise.

 

  Csoportkép az avatási ünnepség után.

Csoportkép a fogadás előtt.

lapteteje


Koszorúzás

A vendégek fogadása. Gyülekezés a koszorúzáshoz. Felvonulás a hősök szobrához.

Felvonulás a koszorúzáshoz. Koszorúzás vitéz Imre László üve.főkapitány helyettes üdvözli az egybegyülteket.

 

A koszorúzás. Felvonulás a templomhoz.

 

lapteteje


Magyar Világtalálkozó
 
 
A rendezők meghívására Rendünk két fős küldöttséggel képviseltette magát a második Magyar Világtalálkozó megnyitó ünnepségén, az Uránia filmszínházban (július 3., kedd, 10 órai kezdettel). A szépszámú érdeklődő előtt a Szent Korona másolata mellett díszörséget álltak és részvettek az ünnepségen Bozó József szt. és Gregus János tb. zászlótiszt.
Az ünnepségen találkoztunk külhoni Rendtársainkkal is, így Erdélyi Géza református püspök Úrral (Felvidék) és Torday Géza Úrral (Ausztrália), aki felismerte a köpenyünket és odajött gratulálni. A rendezők kiemelt lovagrendként kezelték a küldöttségünket.
Küldöttségünk számos gratulációt és köszönetet kapott a rendezőktől és a vendégektől.
Gregus János
 

Szent Jobb körmenet
 
 
Rendünk küldöttsége augusztus 20.-án Budapesten, vitéz Bozó József széktartó vezetésével ezévben is résztvett a Szent Jobb ünnepi szentmisén és körmeneten.
 

Az ausztráliai törzsszék tudósítása
 
 

Délausztrália fővárosában, Adelaide-ben a Szent István megemlékezését augusztus 19-én tartottuk a Regnum Mariánum templomban. A szentmise keretében a Magyar királyi korona másolatát a Szűzanya szobra elé tették, és közösen elmondtuk a Magyarok Nagyasszonyához szóló imát. Az oltár jobb oldalán elhelyezett égő gyertya emlékeztetett minket az Ausztráliában tartott „Kegyelem éve” fontosságáról. A bal oldalt „A Szeretet Zászlaja” volt kiállítva, amire a Regnum Mariánum megalakulásának 60.ik évfordulójára készített szalagot Dr. Cserháti Ferenc a külföldön élő magyarok püspöke helyezte az ez évi pünkösdi látogatása alkalmával.
Az itteni Magyar közösségek a Nemzeti ünnepeket közösen rendezik és a szervezők között vannak, a Szent László Rend tagjai is. A ünnepi beszédet a Rend délausztráliai tartomány széktartója Dobozy István mondta:

-Nemzetünk apostola és hatalmas párfogója, szeretett királyunk,
Szent István király!-
Az ezredfordulót körülölelő évszázadok alatt a népvándorlás hullámai lassan lecsillapodtak és a latin kereszténység határai kelet és észak felé jelentős mértékben kitágultak. Árpád vezér unokája, Taksony fejedelemsége alatt, 931-972 között kezdődött meg a magyarok térítése. A sikertelen kezdett újabb évtized múltán sikeres folytatásra talált, amikor Géza fejedelem befogadott hittérítőket. A kereszténység terjesztése megkezdődött, de pogánysággal vegyült a megfertőzött vallás.
Géza és Sarolt fia Vajk az első térítési hullám idején született a 970-es években. Kisgyermekként István névre keresztelték. Fontos tette volt Gézának, hogy állandó székhelyet választott Esztergomba, az új központba, Szent István első vértanú tiszteletére templomot emeltetett. István születésekkor nem volt magától értetődő, hogy ő lesz a magyarok uralkodója Géza nagyfejedelem utódjaként. Az ősi, keletről hozott utódlási törvény szerint a család legidősebb férfitagja, nyugaton pedig az elsőszülöttségi utódlás volt a természetes. Géza az ország nagyjait és harcosait gyűlésbe hívta, és Istvánt velük elfogadtatta utódaként, ami 997-ben bekövetkezett.

Szent István törvényei és intézkedései a kor szellemében történtek s azokhoz képest igazságosak és méltányosak voltak. Gyors, erélyes intézkedései megkímélték a magyarságot attól, hogy évszázadokig vívódjék a pogány és keresztény szellem között. István erélyes elhatározásának köszönhető, hogy a magyarság a XI. században szívvel lélekkel magáévá tette a kereszténységet és a nyugat-európai kultúrát. Szent István apostoli kettőskeresztje a magyar katona jelvénye lett.

Szent István 41 éves uralkodása után, 1038-ban Nagyboldogasszony napján halt meg. Az azóta eltelt évszázadok nem homályosították el Szent István tiszteletét a magyar lélekben. Pár évtizeddel halála után kiváló utódja, Szent László király a pápával egyetértésben szenté nyilvánította. Épségben maradt jobb kezét szent ereklyeként tiszteli a nemzet.

Szent István hit Istenben, azért Isten csodával jutalmazta meg. Isten kegyelméből megkapta a hatalmat népe vezetésére, munkája által békében és biztonságban fejlődött az ország. Ezért történelmünk zivataros századaiban számtalanszor hangzott fel a könyörgés István árva népének ajkain:
Hol vagy István király,
Téged magyar kíván,
Gyászos öltözetben
Te utánad sírván…

A nagy király alkonyuló életére hamarosan rászakadt a trónöröklés nehéz gondja. Utolsó éveit a befelé fordulás, az imádság, az ország és az egyház apró ügyesbajos dolgaival való törődés időszakának bizonyultak. Minden cselekedetét teljesen Istennek szentelte, árva népét a Boldogasszony védelmébe ajánlotta. Ettől a naptól kezdve tiszteli István népe a Boldogságos Szüzet Magyarország Védasszonyának.

Amikor Szent István után vágyakozunk, akkor a hitet, a tiszta szívet és azok megtartását akarjuk, mert ezekkel elnyerjük Istenünk tetszését és megkapjuk a szükséges kegyelmeket Szent István népe megmaradására. Ebben az évben Pünkösdkor a Katolikus egyház püspökei Ausztráliában meghirdették a kegyelem évet, ami arra ösztönzi az egyházat, hogy induljon el egy spirituális úton az Ige meghallgatása és az ima eszközeivel s újítsa meg a találkozását Krisztussal. Szent István példája és a kegyelem éve, minket, Magyarokat arra buzdít, hogy kétszeres erővel, nagyobb csendben, hosszabban és gyakrabban imádkozzunk. A hitvallás elmondása ne legyen csak egy betanult szöveg, hanem figyelmesen gondoljuk át azt, és erős hittel bízzunk Isten akaratában. A szentírásban olvashatjuk, hogy ahol Jézus kevés hitet talált az emberekben, nem végzett csodát. Szent István király átérezte azt, hogy maga erejéből nem tudja elérni népe megmentését, erős hite csodára vezetett.
Továbbá, tisztítsuk meg szívünket a megkeményedéstől, a gyomtól, vagyis a bűntől és töltsük meg szeretettel, hogy jó termőföldé váljon Isten szavának befogadására. Akkor Isten kegyelme felruház minket, amire szükségünk van ahhoz, hogy szavát tettekre váltsuk. Ez az igazi munkálkodás, amire hivatva vagyunk.
Folytonosan arra törekedjünk, hogy javítsunk rossz szokásainkon és tetteinken, mert ahogy a jó mag a termőföldben bőséges termést hozz, úgy a rossz szokások is megnövekedhetnek, és kárunkra válhatnak. Ne engedjük, hogy a csábítások, amiket a modern élet kínál és az egyes könyvek, újságok, filmek és politikai döntések hirdetnek, megfertőzzön minket és egyházunkat és a Szent István előtti idő helyzetében, találjuk magunkat.

A szentek régen is, ma is, a jövőben is, olyan Isten felé mutató csillagok, akikre mindannyiunknak érdemes feltekinteni. Nemcsak azért, hogy megcsodáljuk őket, hanem hogy nyomaikon mi is elinduljunk. Igyekezetünket aztán ők sem nézik tétlenül. Közbenjárnak Istennél értünk, hogy mi is eljuthassunk arra a keresztény tökéletességre, amelynek beteljesedése az örök élet, ez az igazi haza, ahova ők már eljutottak.

Szent István példáját szemlélve, „Könyörgünk, Nagyasszonyunk, magyar hazánk vezetőiért, hogy a szentlélek ajándékai által felvilágosítva megvédelmezzék az igazat, a közjó előmozdításán őszinte igyekezettel fáradozzanak és mindnyájunk javát igaz lelkiismerettel szolgálják.”